بافت عبا در شوشتر سابقه*ای دیرینه دارد به طوریکه می*گویند پیشینه اش به بیش از پانصد سال میرسد. این عباها معمولا به رنگهای خرمایی، مشکی، خاکستری و شیری است که توسط بافندگان رنگرزی می*شود. دو نوع پارچه عبایی در شوشتر بافته می*شود:

۱- نوعی که برای بافتن آن از نخ*های نازک استفاده می*شود که به:” هله ” شهرت دارد و مناسب هوای گرم تابستان است.

۲- نوعی که تراکم تار و پودش بیشتر است و ” چانچه ” نامیده می*شود و زمستان از آن استفاده می*شود./به نقل از:پایگاه اطلاعات گردشگری شوشتر