نمایشگاهی از آثار یک عکاس ایرانی در آلمان برگزار شده است.
[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]