این فواره های آب که بصورت حرفه ای و قابلیت پروجکت کردن تصاویر بر روی آنها نیز وجود دارد، با نام فواره های اودیابا شناخته می شوند که در شهر توکیو ژاپن قرار دارد.
[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register][Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]